English version below 

Wat is Taiko?

Taiko betekent “grote trom” en wordt heden als term gebruikt voor moderne Japanse drumlessen en/of voorstellingen (Kumi-Daiko). De oorsprong van Taiko gaat ruim duizend jaren terug en wordt in verband gebracht met culturele invloeden uit China en Korea en met het gebruik ervan in Japanse boeddhistische kloosters bij religieuze ceremonies, maar Taiko werden ook aangewend om militaire troepen te motiveren. Voor Shinto rituelen werden de Taiko ingezet bij allerlei huldigingen en offergaven aan Natuurgoden tijdens dorpsfeesten, de beroemde Matsuri.
Rond de middeleeuwen kwamen Taiko ook in keizerlijke paleizen als hofmuziek (Gagaku) en werden Taiko in een vernieuwde stijl gebruikt voor theatervoorstellingen (Kabuki).

 Moderne Taiko dateert van rond 1950, toen Taiko-grootmeester en fervent jazzmuzikant Daihachi Oguchi, meerdere trommeltypes en ritmes inzette om zo met verschillende Taiko-trommels een echte “performing art” te creëren.  Zijn groep Osuwa Daiko opende destijds de Olympische Spelen in Tokyo en heeft via die weg de Wereld “veroverd”.

Sinds 1970 zijn ook de verschillende traditionele stijlen bekender geworden dankzij groepen als Za Ondekoza, Kodo, Oedo Sukeroku die bovenop de “gewone Nagado” en shime of O-daiko, o.a. Nanamé, Myake, Suaré performances brachten met traditionele creaties tijdens verschillende Wereldtournees.

 Hedendaagse Taiko-groepen, die rond 1990 in Japan, Amerika, Europa en Australië ontstonden (in totaal zijn er ongeveer 10.000 Taiko-groepen wereldwijd, waarvan 5 in België sinds 2015!) groeiden uit tot een mix van stijlen en choreografieën. De meest opgemerkte groepen die nog steeds performen zijn o.a. Kodo, Dadadan Tenko, Wadaiko Tokara, San José Taiko, enz…

De nieuwe trend is dat de huidige generatie Taiko- en percussiegrootmeesters meestal solo-artiesten zijn zoals o.a. Eitetsu Hayachi, Takuya Taniguchi, Tsubasa Hori, Shoji Kameda enz… die dikwijls als special guest in orkesten, hedendaags ballet, theater of met andere getalenteerde muzikanten optreden.

 Ondertussen is Taiko, zowel vanuit het Oosten als vanuit het Westen, in alle richtingen en disciplines uitgegroeid tot een volwaardige kunstvorm die percussie, muziek, dans, gevechtskunst, sport maar ook meditatie al dan niet versmolten met andere wereldmuziek, tot een inspirerende beleving en belevenis maakt.

 (bron Wikipedia & red: S.C,EvT, pS) 


What is Taiko?

Taiko means "big drum", but nowadays this term commonly refers to modern Japanese drum lessons and/or performances (Kumi-Daiko). The origins of Taiko go back more than a thousand years and are associated with cultural influences from China and Korea and their use in Japanese Buddhist monasteries at religious ceremonies, but Taiko were also used to motivate military forces. For Shinto rituals, the Taiko were used in all kinds of honouring ceremonies and offerings to nature gods during village festivals known as the famous Matsuri. 

Around the Middle Ages Taiko appeared also in Imperial Palaces introduced as court music (Gagaku) and they were also used in a renewed style for theatre performances (Kabuki).

 Modern Taiko dates from around 1950, when Taiko-grandmaster and fervent jazz musician Daihachi Oguchi used several drum types and rhythms to create a real "performing art" with different Taiko drums. His group Osuwa Daiko opened the Olympic Games in Tokyo and thereupon "conquered" the whole World.

Since 1970, different traditional styles gained popularity thanks to groups such as Za Ondekoza, Kodo, Oedo Sukeroku. Apart from the "regular Nagado" and shime or O-daiko they also brought Nanamé, Myake, Suaré and other  styles together with traditional creations during various World Tours.

 Contemporary Taiko groups, which started in Japan, the Americas, Europe and Australia around 1990 (a total of about 10,000 Taiko groups worldwide, including 5 in Belgium since 2015!) have grown into a mix of styles and choreographies. The most noticeable groups that still perform are of course Kodo, Dadadan Tenko, Wadaiko Tokara, San José Taiko, etc ...

The new trend is that the current generation of Taiko and Percussion grandmasters mostly consists of solo artists such as Eitetsu Hayachi, Takuya Taniguchi, Tsubasa Hori, Shoji Kameda etc... who often also perform as special guest in orchestras, contemporary ballet, theatres or with other talented musicians.

 In the meantime Taiko has grown, from both the East and the West, in all directions and disciplines into a full-fledged form of art that has merged percussion, music, dance, martial arts, sport but also meditation with other world music, into an inspiring experience.

 (Source Wikipedia & red: S.C,EvT, pS)